Οι δραστηριότητες μας

Στόχος μας η δημιουργία υπέρ-αξίας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων.

Προ-ανάπτυξη

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει δίκτυο αποκλειστικών, εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εύρεση γης κατάλληλης για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων. Στην φάση της προ-ανάπτυξης συνεργαζόμαστε με έμπειρες ομάδες που αποτελούνται από τοπογράφους, μηχανικούς περιβάλλοντος και νομικούς συμβούλους για να αξιολογήσουμε δυνητικές περιοχές ανάπτυξης. Στη συνέχεια, μετά από ενδελεχή έλεγχο προχωράμε σε μακροχρόνια εκμίσθωση της έκτασης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα δικτύου, περιβαλλοντικά ζητήματα, αρχαιολογία, τοπογραφία και σημείο σύνδεσης στο δίκτυο.

 • Έλεγχος διαθεσιμότητας δικτύου
 • Εύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος
 • Αρχαιολογικός έλεγχος
 • Τοπογραφικός έλεγχος
 • Νομικός έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο
 • Υπογραφή μακροχρόνιας μίσθωσης

Ανάπτυξη

Στην φάση της ανάπτυξης, η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των μελετών που απαιτούνται και την κατάθεση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση του έργου. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την σχεδίαση του έργου και τα μονογραμμικά σχέδια που απαιτούνται για την κατάθεση για όρους σύνδεσης. Στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας η Wattcrop προετοιμάζει την κατάλληλη στρατηγική βασισμένη σε πληθώρα παραγόντων και τιμολογιακών προβλέψεων.

 • Μελέτη σκοπιμότητας και σχεδιασμός έργου
 • Γνωμοδοτήσεις και αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Κάτοψη έργου και ηλεκτρολογικός σχεδιασμός
 • Διαπραγμάτευση όρων με τους παρόχους δικτύου
 • Ανάπτυξη σρατηγικής για την διαγωνιστική διαδικασία

Διαχείριση εργοταξίου και κατασκευή

Η κατασκευή είναι η πιο σημαντική περίοδος στον κύκλο ζωής του έργου. Η ανεπαρκής διαχείριση εργοταξίου μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και την αποτίμηση του έργου. Η έμπειρη ομάδα υπεύθυνων εργοταξίου της Wattcrop, μπορεί να βελτιστοποιήσει την κατασκευή με λεπτομερή σχεδιασμό, συμβάσεις προμήθειας υλικών και επίβλεψη του έργου μέχρι και την ηλεκτροδότηση.

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού
 • Έλεγχος παραγγελιών εξοπλισμού
 • Διαχείριση EPC (μηχανικός σχεδιασμός, ανάθεση συμβάσεων και κατασκευές)
 • Συντονισμός υπεργολάβων
 • Διαχείριση λειτουργιών στο εργοτάξιο
 • Συντονισμός και διαχείριση ηλεκτροδότησης

Διαχείριση έργου και συντήρηση

Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν μέση διάρκεια ζωής 30-40 έτη. Όπως κάθε άλλος σταθμός παραγωγής ενέργειας, απαιτούν παρακολούθηση 24/7, συνεχή έλεγχο και συντήρηση. Η Wattcrop παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των έργων τόσο σε τεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, σε νέα και υφιστάμενα έργα με σκοπό την μείωση των λειτουργικών κινδύνων και την συμμόρφωση με τα κατάλληλα πλαίσια που έχουν τεθεί. Επιπλέον παρέχουμε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες για φωτοβολταϊκά έργα. Συγκεκριμένα η ομάδα μας έχει την γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για ελέγχους με συστήματα IR/EL (Υπέρυθρες/Ηλεκτροφωταύγεια), Διαχείριση της γης (πχ. Χλοοκοψία) και καθαρισμός των πάνελ με βάση τις ανάγκες κάθε έργου. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση και προγνωστική συντήρηση
 • Διαχείριση έργου και επικουρικές υπηρεσίες (τεχνικές και εμπορικές)
 • Υπηρεσίες συντήρησης και καλής λειτουργίας (έλεγχοι, διαχείριση της γης, καθαρισμός πάνελ)