Γράφει ο Βαγγέλης Ιωάννου, ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Wattcrop.

Ένα συστοιχισμένο ηλιακό πάρκο είναι μια εγκατάσταση που συνδυάζει ηλιακά φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πάνελ με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας (BESS) για την παροχή αξιόπιστης και αποδοτικής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Η βέλτιστη αναλογία φωτοβολταϊκών πάνελ προς BESS σε ένα συστοιχισμένο ηλιακό πάρκο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της εγκατάστασης, του μεγέθους και του τύπου των φωτοβολταϊκών πάνελ και του BESS, καθώς και της αναμενόμενης ζήτησης ενέργειας.

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας ή ηλιακού φωτός που δέχεται η τοποθεσία. Σε περιοχές με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, μια υψηλότερη αναλογία φωτοβολταϊκών προς BESS μπορεί να είναι πιο αποδοτική, καθώς τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση μπορεί να αποθηκεύσει η BESS. Σε περιοχές με χαμηλότερη ηλιακή ηλιακή ακτινοβολία, μια χαμηλότερη αναλογία φωτοβολταϊκών προς BESS μπορεί να είναι καταλληλότερη, καθώς η BESS θα μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερη από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Το μέγεθος και ο τύπος των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του BESS παίζουν επίσης ρόλο στον καθορισμό της βέλτιστης αναλογίας. Για παράδειγμα, μια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης και ένα BESS με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα θα απαιτήσει μικρότερη αναλογία φωτοβολταϊκών προς BESS από μια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ χαμηλότερης απόδοσης και ένα BESS με χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.

Εκτός από τα παραπάνω, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το κόστος του συστήματος ΦΒ και BESS. Το κόστος του συστήματος ΦΒ και BESS παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της βέλτιστης αναλογίας ΦΒ προς BESS, καθώς μια υψηλότερη αναλογία ΦΒ προς BESS θα αυξήσει το συνολικό κόστος του συστήματος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η πλέον αποδοτική αναλογία ΦΒ προς BESS που καλύπτει τη ζήτηση ενέργειας και παρέχει την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης.

Η συμμετοχή στις αγορές εξισορρόπησης είναι μια άλλη σημαντική πτυχή που πρέπει να εξεταστεί κατά τον προσδιορισμό της βέλτιστης αναλογίας ΦΒ προς BESS σε ένα συστοιχισμένο ηλιακό πάρκο. Οι αγορές εξισορρόπησης χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, επιτρέποντας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Συμμετέχοντας στις αγορές εξισορρόπησης, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να παράγει πρόσθετα έσοδα από την πώληση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Η βέλτιστη αναλογία φωτοβολταϊκών προς BESS εξαρτάται από τη συγκεκριμένη αγορά εξισορρόπησης στην οποία συμμετέχει η εγκατάσταση. Σε ορισμένες αγορές, οι εγκαταστάσεις μπορεί να είναι σε θέση να παράγουν περισσότερα έσοδα με υψηλότερη αναλογία φωτοβολταϊκών προς BESS, καθώς θα μπορούν να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να την πουλήσουν στο δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Σε άλλες αγορές, οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να μπορούν να παράγουν περισσότερα έσοδα με χαμηλότερη αναλογία ΦΒ προς BESS, καθώς θα μπορούν να αποθηκεύουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να την πωλούν στο δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι κανονισμοί της συγκεκριμένης αγοράς εξισορρόπησης στην οποία συμμετέχει η εγκατάσταση, καθώς και οι αναμενόμενες μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, όταν καθορίζεται η βέλτιστη αναλογία ΦΒ προς BESS. Συμμετέχοντας στις αγορές εξισορρόπησης, ένα συστοιχισμένο ηλιακό πάρκο μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα και να συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου.

Εν κατακλείδι, η βέλτιστη αναλογία ΦΒ προς BESS σε ένα ηλιακό πάρκο με συνεγκατάσταση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της εγκατάστασης, του μεγέθους και του τύπου των ΦΒ πλαισίων και του BESS, της αναμενόμενης ζήτησης ενέργειας και του κόστους του συστήματος ΦΒ και BESS. Μια ολοκληρωμένη ανάλυση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της πιο αποδοτικής και οικονομικά αποδοτικής αναλογίας που ανταποκρίνεται στη ζήτηση ενέργειας και παρέχει την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης. Επίσης, η συμμετοχή σε αγορές εξισορρόπησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κατά τον προσδιορισμό της βέλτιστης αναλογίας ΦΒ προς BESS σε ένα συστεγαζόμενο ηλιακό πάρκo.